ScrollToTop

Indywidualne – samochód, dom, NNW, podróż, rolne

Samochód

 

 

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela każdorazowo określają Ogóle Warunki Ubezpieczenia (OWU).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, całkowitym zniszczeniu lub kradzieży pojazdu wraz z przyjętym do ubezpieczenia wyposażeniem.

Przykładowo ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte szkody polegające na:

 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta,
 • pożar lub wybuch,
 • działania zjawisk atmosferycznych m.in. powodzie, zatopienia, huragany, grad,
 • uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny lub działanie innych sił przyrody , itp.
 • kradzież lub usiłowanie kradzieży.

 

Ubezpieczenia NNW:

Ubezpieczenie NNW Kierowcy i Pasażera

Zakresem ubezpieczenia objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierującego pojazdem i pasażerów np. uszkodzenie ciała, uszczerbek, śmierć kierowcy i pasażera.

Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, niezależne od woli Ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną związaną z ruchem pojazdu, które miało miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Przez zdarzenie pozostające w związku z ruchem pojazdu rozumie się także zdarzenia zaistniałe:

 • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • bezpośrednio przy pobieraniu paliwa, załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu,
 • podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 • podczas garażowania pojazdu.

 

Ubezpieczenie NNW Kierowcy

Następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z kierowaniem pojazdem, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące całkowite lub częściowe trwałe inwalidztwo na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie obejmuje jedną, z dwóch możliwości, w której Ubezpieczona jest osoba jako kierowca, niezależnie czyim autem kieruje lub Ubezpieczony wraz z osobami bliskimi (kierowcami) zameldowanymi pod tym samym adresem oraz pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym.

 

 

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej. Pomoc ta jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą.

Przykładowo:

 • holowanie pojazdu,
 • pojazd zastępczy,
 • pomoc informacyjna,
 • naprawa pojazdu,
 • holowanie pojazdu osoby poszkodowanej,
 • zakwaterowanie,
 • kontynuacja podróży.

 

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb zapewnia organizację oraz pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w ubezpieczonym pojeździe.
Dzięki takiemu ubezpieczeniu w przypadku szkody nie tracimy zniżki w AC.

Towarzystwa ubezpieczeniowe z którymi współpracujemy

img_1
img_3
img_4
img_5
img_6
img_7
img_8
img_9
img_10
img_11
img_12
img_13
img_14
img_15

Zapraszamy do naszego biura ul. Okrzei 2/11, Kielce. Zadzwoń do nas 572 899 111 / 600 424 731